Zapewniamy kompleksową obsługę oraz możliwie najlepsze rozwiązania organizacyjne, finansowe, kosztowe i ubezpieczeniowe dla Twojej firmy

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc.

O NAS


Celem Maximus Finance Sp. z o.o. jest zapewnienie wszystkim Klientom kompleksowej obsługi oraz możliwie najlepszych i dopasowanych do indywidualnych wymagań rozwiązań organizacyjnych, finansowych, kosztowych i ubezpieczeniowych. Zadanie to realizujemy w oparciu o posiadane doświadczenie, kompetentny i merytoryczny zespół pracowników oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne stanowiące zaplecze spółki.

Poprzez analizę sytuacji ubezpieczeniowej i finansowej naszych Klientów oferujemy elastyczną usługę dostosowaną do ich konkretnych oczekiwań. Dzięki posiadanym kompetencjom doradczym jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie poprawiające ich sprawność organizacyjną i efektywność biznesową przy jednoczesnym budowaniu trwałych i stabilnych relacji biznesowych.

Kredyty


W ramach oferty kredytowej naszego biura mamy - kredyty obrotowe dla Firm do kwoty 500.000 tys.zł.

W ramach tej kwoty, Klient może dysponować przyznaną kwotą kredytu w IDEA BANKU S.A. na wybrane przez siebie produkty:Zaletami kredytu obrotowego dla Firm są:W ramach oferty kredytowej Klienci naszego biura mogą skorzystać także z:

W przypadku kredytów hipotecznych brane są pod uwagę dochody pochodzące z różnych źródeł: umowa o pracę, działalność gospodarcza, umowa zlecenia, najem nieruchomości, dochody ze spółek komandytowych.

Dotacje


Dotacje wraz z kompleksowymi usługami związanymi z rejestracją i ochroną znaków towarowych.


W ramach Dotacji dla Firm możemy pomóc przedsiębiorcom w uzyskiwaniu finansowania na:


Finanse uzyskiwane z dotacji powinny być przeznaczane na projekty rozwojowe, które mają na celu wprowadzenie nowych usług i produktów takich które są innowacyjne przynajmniej w skali regionalnej, a najlepiej krajowej lub międzynarodowej.

Minimalny poziom wartości projektu to mniej więcej 200.000tys. PLN

Mamy możliwość pomocy w uzyskaniu dotacji także dla nowo powstałych Firm.

W ramach kompleksowej usługi w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych oferujemy pomoc na każdym etapie zarówno proceduralnym jak i prawnym:

Optymalizacja Ubezpieczeń


Maximus Sp. z o.o. koncentruje się na usługach doradczych związanych z tematyką ubezpieczeniową. W zakresie szeroko pojętej tematyki ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych Maximus Finance Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom usługi agencyjne, brokerskie i doradcze. Jesteśmy przygotowani do zapewnienia naszym Klientom wszechstronnej i kompleksowej obsługi zagadnień ubezpieczeniowych uwzględniających ich specyfikę oraz konkretne potrzeby biznesowe.

Ze swojej strony oferujemy profesjonalne wsparcie przy:
 • procesie budowania strategii ubezpieczeniowej
 • szacowaniu ryzyka (risk management)
 • doradztwie w procesie wyboru partnera ubezpieczeniowego
 • reprezentacji naszych Klientów w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń
 • współtworzeniu kompleksowych programów ubezpieczeniowych

Nasze bogate doświadczenie i kompetencje w szczególny sposób dedykujemy do firm dysponujących flotami samochodowymi, firm korzystających z leasingów oraz z sektora MSP, którym oferujemy profesjonalny i kompleksowy outsourcing administracji ubezpieczeniowej, procesu obiegu polis i procedury likwidacji szkód. Jesteśmy również wszechstronnie przygotowani do audytu rozwiązań ubezpieczeniowych zastosowanych przez naszych Klientów w celu przygotowania rekomendacji i wytycznych je optymalizujących. Naszym celem jest jak najlepsze dopasowanie rozwiązań ubezpieczeniowych do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów.

Produkty


Pojazd oraz wszystkie ryzyka związane z jego posiadaniem i eksploatacją są chronione przez ubezpieczenia komunikacyjne. Obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych (popularnie OC komunikacyjne). Zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm, ważniejszym może być ubezpieczenie samego pojazdu – autocasco oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Istotnym w praktyce uzupełnieniem jest pomoc na drodze – assistance.

 • OC komunikacyjne
 • Zielona Karta
 • Autocasco
 • NNW komunikacyjne
 • Assistance
Mienie nieruchome i ruchome osoby ubezpieczonej może być chronione różnymi umowami ubezpieczenia zależnie od statusu tego mienia. W przypadku osób fizycznych najczęściej odpowiednim rozwiązaniem będzie ubezpieczenie domu lub mieszkania. Większość ubezpieczycieli oferuje tu standardowe pakiety spełniające większość wymagań osób indywidualnych. W przypadku firm odpowiednią ochronę dla ich mienia zapewnią albo standaryzowane pakiety przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, albo specjalistyczne ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe, techniczne uzupełnione dodatkowo ubezpieczeniami przerw w działalności.

 • Domy i mieszkania
 • Mienie od ognia
 • Mienie od kradzieży
 • Szyby od stłuczenia
 • Utraty zysku
 • Cargo
Grupa ubezpieczeń technicznych przeznaczona do ochrony mienia, gdzie do wyznaczenia odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, oceny ryzyka oraz likwidacji szkód potrzebna jest inżynieryjna, techniczna wiedza. Do podstawowych ubezpieczeń technicznych zaliczamy najczęściej ubezpieczenia budowlano-montażowe, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Typową cechą ubezpieczeń technicznych jest oparcie ochrony na warunkach wszystkich ryzyk oraz wyznaczenie sumy ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej.

 • CAR/EAR
 • Maszyn od awarii
 • Sprzętu elektronicznego
Całość ryzyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pokrywane jest w ramach umów ubezpieczeń rolnych. Do najważniejszych elementów tego pakietu zalicza się: ubezpieczenie budynków gospodarczych (w zakresie obowiązkowym lub szerszym), ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

 • Budynki gospodarskie
 • Uprawy rolne
 • Zwierzęta gospodarskie
 • OC rolników
Ubezpieczenia finansowe są wyspecjalizowaną grupą ubezpieczeń mającą chronić przedsiębiorcę przed realizacją ryzyk związanych z niewypłacalnością kontrahentów (tu przede wszystkim ubezpieczenie należności handlowych) lub gwarantować dla innych realizację jego zobowiązań (tu wszelkie rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych). W nowoczesnym ujęciu ubezpieczenia finansowe poza funkcją zabezpieczającą są też narzędziem w zarządzaniu należnościami.

 • Należności handlowe
 • Gwarancje wadialne
 • Gwarancje zwrotu zaliczki
 • Gwarancje NWK
 • Gwarancje UWiU
Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Zależnie od osoby ubezpieczonej i podstawy jej odpowiedzialności rozróżnia się m.in. ubezpieczenia OC: w życiu prywatnym, zawodowe, ogólne działalności gospodarczej, za produkt, spedytora lub przewoźnika, członków zarządu i inne.

 • OC w życiu prywatnym
 • OC zawodowe
 • OC ogólne
 • OC za produkt
 • OCP i OCS
 • D&O
Wiele aspektów życia i prowadzonej działalności wiąże się z ryzykiem. Wiele - jeśli nie większość - tych ryzyk można ubezpieczyć. Tylko od wyboru oraz przezorności poszczególnych osób zależy, czy - w razie wystąpienia szkody - będzie ona chroniona przez ubezpieczyciela.

 • Koszty leczenia za granicą
 • Ochrona prawna
 • NNW w życiu prywatnym
 • Grupowe na życie
 • Przedłużone gwarancje
 • GAP

Kontakt


Dane spółki:

Maximus Finance Sp. z o.o. s.k.
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000557699, NIP 952-213-05-16, REGON 147316054

Biuro Maximus Finance


ul. Czeladnicza 23
04-743 Warszawa

tel. 22 760-87-20
tel. 22 760-87-21

email: biuro@masterleasing.pl

Godziny otwarcia:

pn-pt 9.00-17.00

Masz pytanie? Napisz do Nas!